Aller au contenu principal

Stand van zaken 

Hoe staat het met de uitvoering van het Good Move-plan?

Om zijn doelstellingen te behalen heeft het gewest zich een ambitieus plan aangemeten met een reglementair luik, dat samen met tal van actoren werd opgesteld. Zodoende maakt het gewest gebruik van een transversaal actieplan, dat opgebouwd is rond zes grote "focusthema's".

Deze thema’s belichamen de mobiliteitsvisie voor Brussel. Deze transversale strategie houdt de gelijktijdige uitvoering in van alle focuspunten om de verwachte resultaten te bereiken: de focuspunten bestaan niet onafhankelijk van elkaar en de gekozen maatregelen en de verwachte effecten ervan mogen niet worden beschouwd als gebonden aan een sector of cumulatief, maar veeleer als een geheel en in interactie met elkaar.

Good Neighbourhood:

Organisatie van de mobiliteit in de wijken met het oog op een betere levenskwaliteit voor de inwoners

Levenskwaliteit is het sleutelbegrip van Good Move, met autoluwe wijken die veilig zijn, gediversifieerd, aangenaam om in te leven en aangepast aan alle generaties. Het gewest ontwikkelt een mobiliteitsaanpak op lokaal niveau in combinatie met een kwalitatieve openbare ruimte, gebaseerd op drie principes:

 • Een veralgemeende snelheidsbeperking van 30 km/u invoeren om het lokale karakter van de wegen te versterken, ongevallen te verminderen en plaats te geven aan voetgangers en fietsers.
 • Verkeersplannen invoeren in de wijken om voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer meer ruimte te bieden en ervoor te zorgen dat ze zich veiliger kunnen verplaatsen.
 • Grote emblematische openbare ruimten renoveren en daarbij de veiligheid, het comfort en de aantrekkelijkheid ervan voor alle burgers vooropstellen.

90%

van de wegen in het Gewest hebben een snelheidsbeperking van 30 km/u of lager in 2021 (ten opzichte van 50% in 2020).

Meer weten

A.1

30 km/u invoeren als de voorgeschreven  snelheid op het gewestelijke grondgebied.

Lees de evaluatiefiche

A.2

De wijken verkeersluw maken
 

Lees de evaluatiefiche

A.3

 De opstart van Living Labs voor de herovering  van de openbare ruimte begeleiden.

Lees de evaluatiefiche

A.4

Parkeergelegenheid buiten de weg beter benutten en gedeeld gebruiken.

Lees de evaluatiefiche

2

herinrichtingsprojecten van emblematische pleinen (Actie A.6) in uitvoering.

Lees de evaluatiefiche

A.5

Leveringen optimaliseren door de ontwikkeling van lokaal logistiek vastgoed en een slimmere stedelijkedistributie.

Lees de evaluatiefiche

10

lokale mobiliteitscontracten in opmaak, waarvan er twee al worden uitgevoerd.

Meer weten

39

projecten met het oog op de toe-eigening van de openbare ruimte door de inwoners "Brussel op vakantie" in 2022.

Meer weten

270

Gedeelde plaatsen die volledig worden beheerd door parking.brussels.

Meer weten

90%

van de wegen in het Gewest hebben een snelheidsbeperking van 30 km/u of lager in 2021 (ten opzichte van 50% in 2020).

Meer weten

Publicatie

2020

Het gewestelijke mobiliteitsplan Good Move (2020 - 2030)

 

 

 

 

Download het hier!

Good Network:

De vervoernetwerken organiseren met het oog op performante dienstverlening

De fundamentele uitdaging van Good Move bestaat erin de complementariteit en de kwaliteit van alle vervoernetwerken te waarborgen door de inrichtingsprincipes ter discussie te stellen, zodat de efficiëntie, de leesbaarheid, de veiligheid en de performantie van de netwerken niet in het gedrang komen.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een strategie ontwikkeld om duidelijke prioriteiten te stellen voor het delen van de weg. Deze strategie heet de "multimodale wegenspecialisatie". Deze strategie omvat alle vervoerswijzen en bakent voor elk ervan een structurerend netwerk af (voetgangers, fietsers, openbaar vervoer, gemotoriseerd verkeer (auto's) en vrachtwagens).

Het gewest ontwikkelt zijn acties met betrekking tot de netwerken op drie vlakken:

 • Optimaliseren van het gebruik van de bestaande infrastructuur om alle vervoersmodi een vlotte doorstroming te garanderen.
 • Ontwikkelen en verbeteren van de verschillende netwerken, in het bijzonder door routes en wegen aan te leggen voor voetgangers, fietsers en vrachtwagens, bovenop nieuwe openbaarvervoerlijnen.
 • Een goed dienstverleningsniveau garanderen van de verschillende netwerken, infrastructuur en uitrustingen via preventief beheer en regelmatig onderhoud.

5

gespecialiseerde netwerken om de inrichtingskeuzes te leiden.

Meer weten
Illustratie : Goed netwerk

B.1

De wegen en de openbare ruimte veilig en toegankelijk maken

Lees de evaluatiefiche

B.2

De grote stedelijke assen op een multimodale manier heraanleggen.

Lees de evaluatiefiche

B.3

Voetgangersboulevards creëren- de uithangborden van een voetgangersvriendelijke stad.

Lees de evaluatiefiche

B.4

 Een netwerk creëren van bevoorrechte  fietsroutes.

Lees de evaluatiefiche

B.5

De prestaties van het bovengronds openbaar vervoer verbeteren.

Lees de evaluatiefiche

B.6

Het openbaar vervoernet verder uitbouwen.

Lees de evaluatiefiche

B.7

De toegang van zwaar verkeer tot de logistieke zones van het Gewest vergemakkelijken.

Lees de evaluatiefiche

B.10

Het dynamisch verkeersmanagement systeem versterken.

Lees de evaluatiefiche

90%

van de ongevalgevoelige zones (OGZ's) van niveau 1 behandeld.

95

openbaarvervoerhaltes toegankelijk gemaakt in 2021.

Meer weten

33%

van het hoofdfietsnet verwezenlijkt.

9

projecten voor de aanleg van een doorlopende fietssnelweg vanuit de rand naar Brussel (2022).

Meer weten

83%

van de kruispunten met verkeerslichten uitgerust met bediening op afstand voor de prioritaire doorgang van het openbaar vervoer dankzij de uitrusting van 30 kruispunten per jaar.

39

Accessibuslijnen.

Meer weten

55

metrostations waarvan de perrons toegankelijk zijn met behulp van een lift.

Meer weten

3

projecten voor de ontwikkeling van het structurerende openbaarvervoernetwerk.

5

gespecialiseerde netwerken om de inrichtingskeuzes te leiden.

Meer weten

5km

voetpaden op gewestwegen onderhouden in 2021.

Meer weten

Publicatie

2020

Het gewestelijke mobiliteitsplan Good Move (2020 - 2030)

 

 

 

 

Download het hier!

Good Service:

Inwoners en gebruikers van het gewest een waaier van geïntegreerde diensten aanbieden

Veel mensen kiezen hun verplaatsingswijze op basis van het weer, private of professionele beperkingen, hun fysieke capaciteiten en hun financiële mogelijkheden. Good Move heeft de ambitie de gebruikers een waaier van geïntegreerde diensten aan te bieden die de behoefte aan een eigen auto wegneemt en een combinatie van vervoerswijzen en het openbaar vervoer bevordert.

Het gewest ontwikkelt zijn acties met betrekking tot de netwerken op drie vlakken:

 • Het vervoersaanbod samenvoegen (informatie, ticketverkoop, tarieven), zowel digitaal als fysiek, om de mobiliteit en multimodaliteit te bevorderen.
 • De kwaliteit, begrijpelijkheid en toegankelijkheid van de openbaarvervoernetwerken en -diensten vergroten.
 • De aansluitingen en intermodaliteit tussen de verschillende diensten verbeteren dankzij de ontwikkeling van overstapknooppunten.

6.170

fietsen in vrije vloot.

Illustratie : Good Service

1

Multifunctioneel Maas-platform : Floya (Actie C.1)

Lees de evaluatiefiche

C.2

Geïntegreerde dienst Mobility Coach en gerichte sensibiliseringsacties (Actie C.2)

Lees de evaluatiefiche

C.3

Diensten ontwikkelen in verband met fietsen en andere lichte vervoermiddelen.

Lees de evaluatiefiche

C.4

Parkeerbeleid ontwikkelen vanuit een servicegerichte benadering (Parking as a Service).

Lees de evaluatiefiche

C.5

De mobiliteitsdiensten, met inbegrip van het  openbaar vervoer, versneld toegankelijk maken.

Lees de evaluatiefiche

C.9

Het gewestelijk luik van de grootstedelijke P+R-strategie uitvoeren.

Lees de evaluatiefiche

C.10

Een internationaal busstation bouwen (Actie C.10)

Lees de evaluatiefiche

1769

dropzones op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Actie C.11)

Lees de evaluatiefiche

C.12

Gewestelijke logistieke knooppunten versterken en creëren

Lees de evaluatiefiche

36.606

fietsstalplaatsen.

Meer weten

1.681

P+R-parkeerplaatsen (2022).

Meer weten

785

parkeerplaatsen voorbehouden aan deelauto's in stations in 2022 (Autodelen.net).

Meer weten

1.251

taxi's (waarvan 1.109 standaardtaxi's, 97 gemengde PBM-taxi's en 45 elektrische taxi's) ter beschikking van de inwoners en bezoekers in 2021.

Meer weten

2.613

toegankelijke elektrische laadpalen voor het publiek (April 2023).

Meer weten

6.170

fietsen in vrije vloot.

Publicatie

2020

Het gewestelijke mobiliteitsplan Good Move (2020 - 2030)

 

 

 

 

Download het hier!

Good Choice:

Persoonlijke en collectieve keuzes beïnvloeden, zonder de individuele vrijheden in te perken

Naast het creëren van omstandigheden die gunstig zijn voor de evolutie van de verplaatsingsgewoonten van alle gebruikers wil Good Move elke gebruiker bewust maken van zijn verplaatsingsgewoonten: de keuze van het verplaatsingsmiddel, het uur van de verplaatsing, de afstand van de verplaatsing, enz. De bedoeling is de burger aan te zetten tot nadenken en aan te moedigen om zijn gewoonten af te stemmen op de aard van zijn verplaatsingen.  

Het gewest wil daartoe actie ondernemen op drie vlakken:

 • De ruimtelijke ontwikkeling en het mobiliteitsaanbod op elkaar afstemmen door de activiteiten (diensten, voorzieningen, jobs, toeristische en commerciële trekpleisters) in te planten volgens het principe van de buurtstad.
 • Het parkeerbeheer, de tariefbepaling en de verkeersbelasting grondig onderzoeken.
 • Sensibiliseren en inleefmomenten voorstellen om de burgers op te leiden en te begeleiden rond de bestaande opties om zich in het Gewest te verplaatsen.
 • Ondernemingen, scholen en activiteitencentra proactief ondersteunen bij het begeleiden van hun doelgroepen opdat ze het vervoer van personen en goederen in vraag zouden stellen.

248

scholen die actief deelnemen aan het initiatief van de schoolvervoerplannen.

D.2

De instrumenten voor het parkeerbeheer versterken als hefboom om de mobiliteitsdoelstellingen te bereiken

Lees de evaluatiefiche

D.6

Doelgerichte sensibilisering bij specifieke doelgroepen verzekeren.

Lees de evaluatiefiche

D.7

Verplaatsingsgeneratoren proactief ondersteunen (bedrijven, scholen, handels-, cultuur- en sportactiviteiten).

Lees de evaluatiefiche

2.089

nieuwe Brussel'Air-premies worden al in 2022 uitgereikt aan personen die beslist hebben om hun nummerplaten uit te schrijven en gebruik te maken van alternatieven voor de particuliere auto.

Meer weten

12€

te betalen per jaar om met het openbaar vervoer te rijden voor jongeren onder 24 jaar oud.

40%

van de leerlingen van het basisonderwijs die actief reizen (van huis naar school) in 2020.

248

scholen die actief zijn in het schoolvervoerplanproces (2019).

Meer weten

28%

van scholen met fietsenstallingen.

15%

van de scholen neemt deel aan ten minste één cyclus van de loop- of fietsleerlijn.

486

fietsparkeerplaatsen aangeboden door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan scholen (2022).

Publicatie

2020

Het gewestelijke mobiliteitsplan Good Move (2020 - 2030)

 

 

 

 

Download het hier!

Good Partner:

Ervoor zorgen dat de acties uit het plan uitgevoerd worden door alle actoren 

Omdat mobiliteit een onderwerp van algemeen belang is, zullen de acties worden gecoördineerd in het kielzog van overleg. Om deze gemeenschappelijke ambitie te verwezenlijken zal het Gewest zijn coördinerende rol versterken:

 • Door de uitvoering van de acties van Good Move doeltreffend te leiden en door de rol van de organisaties en (private en publieke) operatoren goed af te bakenen opdat zij kunnen bijdragen aan het welslagen van het plan;
 • Door vakoverschrijdend samen te werken met gemeenten, de twee andere gewesten, het federale niveau, Europa en privé-en publieke spelers.
 • Door te kiezen voor een participatieve en verantwoordelijke uitvoering van het plan.
   

1

ticket om binnen en rond Brussel te reizen met de 4 verschillende  openbaarvervoeroperatoren (BRUPASS XL).

Illustration : Good Choice

E.2

Een constructief partnerschap met de 19 gemeenten ontwikkelen.

Lees de evaluatiefiche

E.6

Een kwaliteitslabel voor de stedelijke  distributiesector invoeren

Lees de evaluatiefiche

Publicatie

2020

Het gewestelijke mobiliteitsplan Good Move (2020 - 2030)

 

 

 

 

Download het hier!

Good Knowledge:

Zorgen voor een performante evaluatie van het mobiliteitsbeleid en het ontwikkelen van kennis.

De uitvoering en de evaluatie van het gewestelijke mobiliteitsbeleid zal op de volgende acties steunen:

 • Verbeteren van het verzamelen, analyseren en verspreiden van de openbare en particuliere gegevens inzake mobiliteit om het mobiliteitsplan te kunnen bijsturen en te voorzien in input voor de prospectieve en strategische studies;
 • Innovatie op het gebied van mobiliteit anticiperen door op permanente en proactieve wijze de technologische ontwikkelingen op te volgen, gebaseerd op het delen van ervaringen en kennis;
 • Voortdurend en doeltreffend communiceren over de uitvoering van het mobiliteitsbeleid en het behalen van de doelstellingen van Good Move.
   

126

opgeleide personen tot mobiliteitsadviseurs, mobility managers, fietsmanagers of toegankelijkeheidsadviseurs.

Illustration : Good Choice

5

testen of proefprojecten (Actie F.4).

Meer weten

4

tests uitgevoerd (Toyota, MIVB, MIVB/Solvay en VUB) -Actie F.5

Meer weten

1.200

gebruikers van de website (juni 2023) - Actie F.6.

Meer weten

Publicatie

2020

Het gewestelijke mobiliteitsplan Good Move (2020 - 2030)

 

 

 

 

Download het hier!